Privacy Policy bij Karin Thomassen in Groningen

Privacy Policy Karin Thomassen
Karin Thomassen hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over
hoe ik omgaan met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Karin Thomassen houdt zich in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van
uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als gedragstherapeute Karin Thomassen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder
aan dit document.